.: به نام یگانه هستی :.

سردبیر

سر دبیر هفته نامه غذا و خراسان
سردبیر نشریه: مهندس رسول حاجی امیری
متولد: 1351 مشهد مقدس
بیوگرافی:
دبستان: ارم مشهد     راهنمایی: امید انقلاب     دبیرستان: نمونه آینده سازان     دانشگاه: فارغ التحصیل مهندسی علوم و صنایع غذایی در سال 1377 از دانشگاه شهید بهشتی تهران
- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
- بازرس اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی از سال 1381
- کاندیدای دوره هشتم نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سال 1382
 
شماره تلفن مستقیم: 36073582-051
آدرس پست الکترونیک: rasolhajiamiri@yahoo.com