.: به نام یگانه هستی :.

طراحی

nashriye-new-2

 

واحد طراحی با بهره گیری از دانش متخصصین این حوزه مسئولیت طراحی آگهی های نشریه و نیز صفحه آرایی 24 صفحه اصلی و 16 صفحه ضمایم نشریه را بر عهده دارد.

تلفن مستقیم واحد طراحی: 36091737-051