.: به نام یگانه هستی :.

جشن هشتمین نشریه غذا و خراسان 1393

جشن هشتمین سالگرد نشریه غذا و خراسان در روز 24 مهرماه 1393 (مقارن با روز جهانی غذا در 16 اکتبر) در ساختمان ساپکو واقع در بلوار بعثت در ساعت 18 با حضور فرماندار محترم مشهد، معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیر محترم اداره نظارت بر مواد غدایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیر کل محترم اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی و جمعی از مسئولین تغذیه ای ، مدیران محترم واحدهای تولیدی و برخی از مشترکین و دوستداران نشریه برگزار شد 

2015_05_06/img_8991.jpg 2015_05_06/img_9032.jpg 2015_05_06/img_9036.jpg 2015_05_09/img_8983_1431183393530653342.jpg 2015_05_09/img_9013.jpg 2015_05_09/img_9015.jpg 2015_05_09/img_9043.jpg 2015_05_09/img_9060.jpg 2015_05_09/img_9069.jpg 2015_05_09/img_9077.jpg 2015_05_09/img_9081.jpg 2015_05_09/img_9094.jpg 2015_05_09/img_9104.jpg 2015_05_09/img_9124.jpg 2015_05_09/img_9125.jpg 2015_05_09/img_9135.jpg 2015_05_09/img_9146.jpg 2015_05_09/img_9149.jpg 2015_05_09/img_9152.jpg 2015_05_09/img_9173.jpg 2015_05_09/img_9218.jpg 2015_05_09/img_9228.jpg 2015_05_09/img_9248.jpg 2015_05_09/img_9252.jpg 2015_05_09/img_9291.jpg 2015_05_09/img_9306.jpg 2015_05_09/img_9313.jpg 2015_05_09/img_9321.jpg 2015_05_09/img_9326.jpg 2015_05_09/img_9346.jpg 2015_05_09/img_9350.jpg 2015_05_09/img_9359.jpg 2015_05_09/img_9365.jpg 2015_05_09/img_9371.jpg 2015_05_10/img_9377.jpg 2015_05_10/img_9384.jpg 2015_05_10/img_9392.jpg 2015_05_10/img_9398.jpg 2015_05_10/img_9402.jpg 2015_05_10/img_9405.jpg 2015_05_10/img_9408.jpg 2015_05_10/img_9412.jpg 2015_05_10/img_9425.jpg 2015_05_10/img_9434.jpg 2015_05_10/img_9440.jpg 2015_05_10/img_9447.jpg 2015_05_10/img_9451.jpg 2015_05_10/img_9456.jpg 2015_05_10/img_9458.jpg 2015_05_10/img_9489.jpg 2015_05_10/img_9493.jpg 2015_05_10/img_9500.jpg 2015_05_10/img_9518.jpg 2015_05_10/img_9527.jpg 2015_05_10/img_9531.jpg 2015_05_10/img_9538.jpg 2015_05_10/img_9553.jpg 2015_05_10/img_9560.jpg 2015_05_10/img_9565.jpg 2015_05_10/img_9570.jpg 2015_05_10/img_9576.jpg 2015_05_10/img_9582.jpg 2015_05_10/img_9604.jpg 2015_05_10/img_9608.jpg 2015_05_10/img_9638.jpg 2015_05_10/img_9651.jpg 2015_05_10/img_9657.jpg 2015_05_10/img_9687.jpg