.: به نام یگانه هستی :.

بزرگترین مسابقه آشپزی

بزرگترین مسابقه آشپزی با حضور سامان گلریز درروز 13 اسفندماه 1394 در ساختمان ساپکو واقع در بلوار بعثت در ساعت 9 صبح برگزار شد، در این مسابقه مدیر محترم اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سه نفر از داوران سازمان فنی حرفه ای، صد نفر شرکت کننده در مسابقه آشپزی، مشترکین نشریه، واحدهای تولیدی و ... حضور داشتند.

2016_06_14/--.jpg1.jpg 2016_06_14/--.jpg2.jpg 2016_06_14/--.jpg3.jpg 2016_06_15/--.jpg 2016_06_15/--.jpg1.jpg 2016_06_15/--.jpg2.jpg 2016_06_15/--_1465997854473902074.jpg 2016_06_15/--.jpg1_146599785455909558.jpg 2016_06_15/--.jpg2_1465997854947146078.jpg 2016_06_15/--.jpg5.jpg 2016_06_15/--.jpg1_14659985811986720415.jpg 2016_06_15/--.jpg2_1465998582113697736.jpg 2016_06_15/--.jpg2_14659993712095319033.jpg 2016_06_15/--_1465999603935415422.jpg 2016_06_15/--.jpg2_146599987997241491.jpg 2016_06_15/--.jpg1_14660002031165650687.jpg 2016_06_15/--.jpg3.jpg 2016_06_15/--.jpg4.jpg 2016_06_15/--.jpg5_1466000498824116721.jpg 2016_06_15/--.jpg6.jpg 2016_06_15/--.jpg7.jpg