.: به نام یگانه هستی :.

پزشکان و مشاوران نشریه

در این بخش لیست پزشکان محترمی که به صورت افتخاری با نشریه غذا و خراسان همکاری می نمایند نمایش داده شده است. پزشکان محترمی که تمایل به همکاری با نشریه را دارند می توانند ازطریق بخش تماس با ما و یا تلفن 0511-6091747 آمادگی خود را اعلام نمایند.

2014_08_29/jpg 2014_08_29/jpg_14093173821491254576 2014_08_29/jpg_1409317382502549057 2014_08_29/jpg_14093173821601604200 2014_08_29/jpg_14093173821708604935 2014_08_29/jpg_1409317458289924207 2014_08_29/jpg_1409317458577167752 2014_08_29/jpg_14093174581068370574 2014_08_29/jpg_14093174581060401421 2014_08_29/jpg_14093174581407506672 2014_08_29/jpg_1409317501633374385 2014_08_29/jpg_1409317501835643960 2014_08_29/jpg_14093175011990528862 2014_08_29/jpg_14093175011940340176 2015_10_15/alirezafeyzitaghiabad.jpg 2016_01_14/jpg